Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden online shop

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de consument, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, te plaatsen online bestellingen bij Alpacafashion.nl. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

 1. Identiteit: Alpacafashion.nl.
 2. Vestigingsadres is Mulderslaan 17, 3905GA Veenendaal
  Klantenservice: 0318-701368
 3. Alpacafashion.nl zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Voor de gevolgen van typefouten aanvaardt Alpacafashion.nl geen aansprakelijkheid.
 4. De consument kan de door Alpacafashion.nl op de website aangeboden producten bestellen en Alpacafashion.nl zal de bestelde producten versturen naar het aangegeven adres. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Alpacafashion.nl van de bestelling van de consument. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Alpacafashion.nl met daarin vermeld een uniek bestelnummer.
 5. De consument kan een geplaatste bestelling annuleren via het telefoonnummer 0318-701368 uiterlijk 4 dagen (voor 10.00 uur) voor de dag van de levering.
 6. Alle producten zijn doorgaans direct leverbaar. In overleg met leveranciers probeert Alpacafashion.nl niet voorradige producten op onbestelbaar te zetten. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan bericht en zal het betreffende artikel na overeengekomen tijd wel leverbaar zijn. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.
 7. Alpacafashion.nl houdt zich het recht voor om, in het geval als omschreven in punt 3, na het versturen van de bevestigingsmail een afwijkende uiterste aflevertijd te bepalen. Alpacafashion.nl zal de consument hier zo spoedig mogelijk over informeren.
 8. De consument is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Alpacafashion.nl worden gecorrigeerd.
 9. De levertijd van alle producten in deze webwinkel is 1 tot 4 werkdagen.
 10. Als op de afleverdag een speciale prijs geldt voor een of meer van de bestelde producten, zal Alpacafashion.nl, in afwijking van de in de bevestigingsmail vermelde prijs, deze aanbiedingsprijs in rekening brengen.
 11. De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het gestelde in punt 8 en punt 9.
 12. Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
 13. Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de producten besteld. De consument is gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs.
 14. Communicatie tussen Alpacafashion.nl en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Alpacafashion.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
 15. Alpacafashion.nl stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst elektronisch aan de consument ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.
 16. Alpacafashion.nl stelt d.m.v. de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
  • naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • de belangrijkste kenmerken van de producten
  • de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen
 17. Alpacafashion.nl streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
 18. De consument verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Alpacafashion.nl en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn persoonsgegevens.
 19. Alpacafashion.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Alpacafashion.nl ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
 20. Alpacafashion.nl is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
 21. Een deel van de producten in het assortiment van Alpacafashion.nl betreft verse, beperkt houdbare goederen. Alpacafashion.nl stelt alles in het werk om de versheid van producten te garanderen. Mocht u desondanks toch twijfelen aan de kwaliteit en/of versheid van de geleverde producten, dan kunt u dit door middel van het klachtenformulier op onze website melden. Wij helpen u graag en staan altijd klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
 22. Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.